Bilangan Kuantum

Bilangan Kuantum
Didalam atom terdapat banyak orbital. Masing-masing orbital ini memiliki tingkat energi serta sifat tertentu. Disebabkan setiap orbital adalah berbeda maka orbital ini ditandai dengan menggunakan bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama (n=1,2,3, dst) merujuk pada kulit atom. Bilangan kuantum momentum angular (l) besarnya tidak boleh dari n-1 dan ini merujuk pada jenis orbital yaitu s=0, p=1,d=2, dan f=3. Bilangan kuantum magnetik (m) yang besarnya dari -l sampai +l menunjukkan berapa orbital yang terdapat didalam setiap jenis orbital. Dan bilangan kuantum spin (s) yang menunjukkan arah perputaran elektron di dalam orbital.